SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Izdelki, ki jih ponuja podjetje AGROPROAGRO d.o.o., Podlehnik 2C, 2286 Podlehnik, matična številka: 3722635000 (v nadaljevanju AGROPROAGRO) so predmet teh splošnih pogojev poslovanja. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse izdelke, ki so na voljo v spletni trgovini na naslovu: https://agroproagro.com/trgovina/.

Splošni pogoji poslovanja predstavljajo veljavno pogodbo, ki se sklepa med vsakokratnim kupcem in podjetjem AGROPROAGRO. Splošni pogoji poslovanja zavezujejo vse kupce, ki vstopijo v pogodbeno razmerje s podjetjem AGROPROAGRO.

Izpolnitev pogodbenega razmerja, ki ga predstavlja izvedba nakupa izdelka v spletni trgovini ni možna brez soglašanja s splošnimi pogoji poslovanja podjetja AGROPROAGRO. Kupec je dolžan soglašati s splošnimi pogoji poslovanja v celoti, v kolikor ni odstop od uporabe splošnih pogojev poslovanja izrecno dogovorjen med kupcem in podjetjem AGROPROAGRO.

KUPEC SI JE DOLŽAN PRED ODDAJO SPLETNEGA NAROČILA, SPLOŠNE POGOJE POZORNO PREBRATI. STRINJANJE S SPLOŠNIMI POGOJI PREDSTAVLJA ZAVEZUJOČO POGODBO.

V kolikor kupec ne soglaša s splošnimi pogoji, mu podjetje AGROPROAGRO izdelkov ne more nuditi.

Kontaktni podatki podjetja nosilca storitve:

AGROPROAGRO, poslovno svetovanje d.o.o.

Podlehnik 2C

2286 Podlehnik

Matična številka: 3722635000

Davčna številka: SI 54345774

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču na Ptuju

Definicije

Ponudnik je podjetje AGROPROAGRO, ki v okviru teh splošnih pogojev ponuja izdelke.

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki opravi nakup izdelka pri Ponudniku.

Kupec – potrošnik je fizična oseba, ki opravi nakup izdelka pri Ponudniku in za katerega veljajo določene dodatne pravice, kot opredeljeno v teh pogojih poslovanja.

Produkt predstavlja vse izdelke, ki jih nudi Ponudnik.

Naročilo je izraz volje Kupca po uporabi storitev ali izdelkov, ki jih nudi Ponudnik.

Postopek nakupa

Kupec ima možnost naročiti Produkte tako da nakup opravi v spletni trgovini, ki je dostopna na naslovu: https://agroproagro.com/trgovina/.

Kupec izbrane izdelke doda v spletno košarico in nadaljuje s postopkom nakupa v spletni trgovini. Kupec lahko nakup uspešno opravi le v primeru, da sprejme te splošne pogoje poslovanja tako da to ustrezno označi v nakupnem procesu. S tem trenutkom pogodba zavezuje obe pogodbeni stranki, njeni elementi (predmet, cena, dostava, rok izvedbe, ipd.) pa so fiksni.

Ponudnik si pridržuje pravico do možnosti napak na spletnem mestu. Te napake lahko vključujejo napake o ceni, samem Produktu ali njegovi razpoložljivosti. Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi napak na spletnem mestu.

Izdelki

Ponudnik v okviru svoje dejavnosti ponuja izdelke za dezinfekcijo, dezinsekcijo, deratizacijo kot tudi fitofarmacevtska sredstca, gnojila in zaščitno opremo. Ponudnik izdelke ponuja v spletni trgovini s priloženimi opisi za posamičen izdelek, pri čemer ne zagotavlja rezultata za posamezen izdelek. Vsak izdelek je opremljen z navodili za uporabo in/ali omejitvami uporabe, s katerimi se je Kupec dolžan seznaniti pred nakupom in jih v celoti upoštevati.  Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi lahko nastala iz uporabe izdelkov.

Plačilo

Vse cene ponudnika so v EUR in vključujejo DDV. Cena ne vključuje stroška dostave, ki je opredeljen ločeno.

Ponudnik ima možnost cene Storitev in Produktov kadarkoli spremeniti. Za Kupca velja tista cena, ki je navedena v spletni trgovini v času potrditve spletnega naročila.

Ponudnik daje Kupcu kot možnost plačila plačilo po predračunu preko UPN naloga, plačilo po povzetju ali plačilo preko PayPal.

Promocijske aktivnosti

Ponudnik občasno izvaja določene promocijske aktivnosti, ki lahko vključujejo znižanje cen, dodatne ugodnosti, ipd. Promocijske aktivnosti Ponudnik organizira po lastni volji in za posamezno promocijsko aktivnost določi tudi pogoje in obdobje veljavnosti posamezne promocijske aktivnosti.

Ugodnosti, ki izhajajo iz promocijskih aktivnosti, se ne seštevajo. Kupec lahko koristi zgolj eno promocijsko aktivnost po lastni izbiri. Promocij ni mogoče unovčiti v denarni obliki ali obliki dobropisa.

Nakup za fizične osebe

Ta del splošnih pogojev velja izključno za Kupca, ki je fizična oseba in nakupe opravlja za lastne potrebe (v nadaljevanju Kupec – potrošnik). Uporaba teh določil ni možna pri nakupih, ki jih opravijo pravne osebe. Med pravne osebe se uvršča tudi samostojne podjetnike.

Odstop od pogodbe

Kupec – potrošnik ima pravico do odstopa od te pogodbe, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot), kot opredeljeno v tem poglavju.

Kupec – potrošnik ima možnost odstopiti od pogodbe, brez navedbe razloga, v 14ih dneh od dneva prejema izdelka.

Kupec – potrošnik je o odstopu od pogodbe dolžan obvestiti Prodajalca v zgoraj navedenem roku tako da ga kontaktira na info@agroproagro.com.

Po prejemu odstopne izjave, je Kupec – potrošnik dolžan izdelke vrniti v roku 14 dni po podaji odstopne izjave. Prodajalec Kupcu – potrošniku vrne kupnino v roku 14 dni od prejema izdelkov, ki so predmet odstopa.

Kupec – potrošnik krije stroške pošiljanja za vračilo izdelkov. Teh stroškov Prodajalec ne povrne.

V primeru, da so izdelki, ki jih vrne Kupec – potrošnik poškodovani oz. obrabljeni do mere, ki presega rabo, nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka, pride do zmanjšanja vrednosti izdelkov. Kupec – potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki jo Prodajalec ovrednoti in o tem obvesti Kupca.  Prodajalec si pridržuje pravico, da terjatev, iz naslova zmanjšanja vrednosti blaga, pobota s terjatvijo Kupca – potrošnika na vračilo kupnine.

Jamstvo za stvarne napake

Kupec – potrošnik ima pravico uveljavljati jamčevalni zahtevek iz naslova stvarne napake.

Za stvarno napako gre kadar:

  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo Kupec – potrošnik kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane.

Kupec potrošnik ima možnost stvarno napako na Produktu uveljavljati v roku dveh (s) mesecev od dneva odkritja napake. Kupec – potrošnik stvarno napako najavi Ponudniku preko e-pošte na info@agroproagro.com pri čemer je dolžan natančno opisati napako ter Ponudniku omogočiti pregled izdelka oz. opravljene storitve.

Rok za uveljavljanje stvarne napake poteče po dveh (2) letih od prejema Produkta.

Ponudnik po pregledu stvari odobri ali zavrne zahtevek za stvarno napako. V primeru odobritve sme Kupec – potrošnik izbirati med naslednjimi možnostmi:

  • odprava napake;
  • delno vračilo kupnine;
  • zamenjava z novim Produktom;
  • vračilo kupnine v celoti.

Ponudnik bo na zahtevo Kupca – potrošnika odgovoril v osmih (8) dneh od dneva prejema zahtevka.

Alternativno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, skladno z veljavno zakonodajo. Platforma je na voljo tukaj.

Pritožbeni postopek

Kupec lahko vse pritožbe glede Produktov naslovi na e-naslov Ponudnika info@agroproagro.com. Ponudnik bo Kupcu poslal potrdilo o prejeti pritožbi in mu sporočil okvirni rok reševanja pritožbe.

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se ukvarja s prodajo izdelkov s področja biociodov, fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in zaščitne opreme.

Kupec se zaveda in je seznanjen, da lahko uporaba teh sredstev povzroči škodo na površinah (npr. stanovanjske hiše, druge zgradbe, ipd.) kot tudi na koži oz. telesu posameznika. Kupec je dolžan vse izdelke, ki jih ponuja Ponudnik, uporabljati skladno z navodili proizvajalca, ki so na voljo ob posamičnem izdelku.

Vsi izdelki Ponudnika so na voljo brez kakršnihkoli izrecnih ali domnevnih jamstev ali garancij, razen tistih, ki jih podaja posamični proizvajalec. Ponudnik ne jamči, da bo Kupec z uporabo njegovih izdelkov dosegel želeni ali pričakovani cilj, učinek ali posledico, in Kupec od izvajalcev ne more zahtevati nobenega povračila ali drugega plačila, ker cilja, učinka ali posledice ni dosegel. Kupec se zaveda, da Ponudnik ne jamči, da bodo izdelki dosegli željeni rezultat pri Kupcu.

Profesionalni program predstavljajo izdelki, ki so namenjeni profesionalni rabi, za katero je potrebno določeno predznanje. Posamezniki, ki nimajo ustreznih znanj ali veščin za uporabo izdelkov, ki so namenjeni profesionalni rabi, imajo možnost nakupa izdelkov, katerih uporaba je možna na amaterski ravni. Posameznik, ki kupi izdelek za profesionalno rabo, čeprav nima ustreznih znanj in veščin, v celoti nosi kakršnokoli odgovornost za škodo, ki mu nastane zaradi rabe takšnega izdelka, ne glede na to ali gre za neposredno ali posredno škodo.

Varstvo intelektualne lastnine

Ponudnik je lastnik in nosilec intelektualne lastnine na Produktih. Kupec z nakupom izdelkov ne pridobi nikakršne pravice na teh Produktih, z izjemo rabe za lastne potrebe. Za uporabo za lastne potrebe, se v primeru nakupa s strani pravne osebe, šteje potreba na nivoju pravne osebe.

Izrecno je izključena uporaba znamke AGROPROAGRO, v vseh njenih izpeljavah. Znamka AGROPROAGRO predstavlja intelektualno lastnino Ponudnika in Kupec z uporabo in nakupom  Storitev ali Produktov ne pridobi nikakršne pravice do rabe znamke AGROPROAGRO.

Kakršnakoli kršitev te rabe, kot opredeljena s temi splošnimi pogoji, predstavlja kršitev te pogodbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da proti Kupcu naperi vse pravne zahtevke za zaščito svoje intelektualne lastnine, ki jih ima na voljo v trenutku kršitve.

Vsebina

Vse informacije na spletni strani so informativne narave. Ponudnik je jamči za točnost informacij in si pridržuje pravico do napak. Spletna stran in spletna trgovina sta na voljo v stanju, v kakršnem sta, brez izrecnih jamsetv in zagovotil.  Vsebina spletne strani in spletne trgovine je last Ponudnika in je predmet avtorskih pravic Ponudnika in/ali tretjih oseb. Uporaba katerekoli vsebine, ki se nahaja na spletni strani in/ali spletni trgovini je dovoljena zgolj ob predhodnem soglasju Ponudnika.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik varuje osebne podatke Kupca v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov vam je na voljo politika zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani.

Končne določbe

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Kupcem.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Kupec jamči, da ima polno poslovno sposobnost za veljavno sklenitev pravnega posla s Ponudnikom V kolikor je Kupec pravna oseba, jamči, da ima sposobnost zastopanja pravne osebe za sklenitev veljavnega posla oz. je pridobila ustrezno pooblastilo s strani zastopnika pravne osebe za opravo veljavnega pravnega posla. V kolikor želi nakup opraviti oseba, ki je delno poslovno sposobna, jamči, da gre pri sklenitvi posla za posel, za katerega je poslovno sposobna oz. da je tak pravni posel sklenila z ustreznim soglasjem skrbnika oz. zastopnika. V kolikor gre za nakup izdelkov, ki so povezani z licenco, Kupec jamči, da ima takšno licenco.

Seznanjenost s pogoji. Kupec jamči, da je pred sprejemom pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Spremembe pogojev. Kupec nima pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev. Prodajalec ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletnem mestu. Vsakokratne spremembe začnejo veljati z dnem objave, če ni drugače določeno s samimi splošnimi pogoji. Za vsak nakup veljajo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oprave nakupa. Veljavna različica pogojev je kupcu vedno na voljo na: https://agroproagro.com/splosni-pogoji-podjetja/. Prodajalec se ne zavezuje, da bo ohranjal neveljavne verzije splošnih pogojev poslovanjem zato Kupca poziva, da naj si splošne pogoje, veljavne v času naročila, shrani na lokalno napravo oz. zagotovi fizično kopijo.

Celoten dogovor. Te splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti splošni pogoji poslovanja so bili sprejeti dne 13.10.2021.